Certificats

Certificats. Consultoria i assessoria

CERTIFICATS

- Cèdules d'habitabilitat: Emetem el certificat d'habitabilitat necessari per a l'obtenció de la cèdula i realitzem tots els tràmits.

- Certificats Energètics: Tramitem i emetem Certificats Energètics, obligatoris per a edificis residencials o de sector terciari des del passat 01 de juny de 2013.

- ITE (Inspecció Tècnica d'Edificis): Inspecció tècnica d'edificis o construccions. Obligatòria per a edificis antics, exigida per Ajuntaments, comprovació de la seguretat, habitabilitat i salubritat dels habitatges per al seu ús.

- Taxacions i valoracions immobiliàries: Taxacions pericials contradictòries de cases, pisos, locals, terrenys, etc. així com recursos contra valoració cadastral de l'Administració.

- Gestió de llicències d'activitat: Realització de tot tipus de projectes d'activitat, necessaris per a l'obtenció de les llicències corresponents a l'hora de començar una nova activitat o la modificació d'una existent