RESPONSABILITAT

PARTICIPANT


Events sense CARÀCTER  COMPETITIU el participant es l’únic responsable dels possibles danys que puguin causar a tercers o a ells mateixos i possibles sancions per incompliment propi del Codi de Circulació.  Es compromet a complir amb les normes de Tràfic vigents i a seguir totes les indicacions facilitades en el full informatiu de la Trobada Amical. El nombre màxim de participants esta restringit, quedant, si fos el cas, els que superin aquest nombre, en una llista d’espera per rigorós ordre d’entrada, tot esperant cancel·lacions.

CARACTERISTIQUES EVENTS


Nº de participants màxim restringit. Podran circular en grups menors a 6 motos. Per tant es molt important seguir les pautes de sortida per part de l’organitzador.
La velocitat dels participants no podrà superar els 30km/h, per a això es marca que han de realitzar una mitjana no superior a aquesta velocitat. PER COMPLIR AMB la LLEI VIGENT DE CIRCULACIO EN ESPAIS NATURALS
Els participants a tot moment han de respectar les normes i senyals de tràfic, sent motiu d’expulsió, el contravenir aquestes normes. PER COMPLIR AMB LLEI VIGENT DE CIRCULACIO
Els participants van separats per espais temporals entre ells de més d’1 minut a tot moment. PER COMPLIR AMB LLEI VIGENT DE CIRCULACIO EN ESPAIS NATURALS
Les Motocicletes han d’estar al corrent de totes les seves obligacions, assegurances, permisos, etc… per poder circular per vies públiques. PER COMPLIR AMB LLEI VIGENT DE CIRCULACIO
Els participants han d’estar en possessió de tots els permisos que els habilitin per poder circular amb aquestes motocicletes per la via pública. PER COMPLIR AMB LLEI VIGENT DE CIRCULACIO

Si esteu interessats en contractar una ASSEGURANÇA INDIVIDUAL D’ACCIDENTS ompliu el formulari.

l’Organització

Formulari ASSEGURANÇA ACCIDENTS PARTICIPANT

7 + 1 = ?

EXEMPCIÓ RESPONSABILITAT

Model de Full Advertiments i Exempció de responsabilitat per el participant

Full de Advertiments i Exempció de responsabilitat.

En _________ D .________ major d’edat, amb DNI núm _______, en plena possessió de capacitat jurídica i d’obrar, accepto participar en la ruta ________. A la ruta que té programada; per tal motiu admeto aquest plec en participar a __________.

DECLARANT conèixer els següents punts:

Que, la RUTA és un recorregut en moto predeterminat que discorre per vies públiques amb circulació oberta al trànsit i concebut com a excursió personal.

Que, la RUTA no és una carrera o competició motera alguna.

Que, previ a la sortida de la ruta he llegit aquest plec de condicions i en sortir amb ells deixo de la meva acceptació.

Que, declaro conèixer que la RUTA és una excursió personal on s’exclou la competició.

Que, declaro conèixer que la RUTA discorre per vies públiques obertes al trànsit i accepto els riscos inherents.

Que, em comprometo a complir les normes de la Llei de Seguretat Vial i del seu reglament, vetllant per la meva seguretat i de la resta dels participants i usuaris de la via pública.

Que no hi ha assistència mèdica, cadascú és responsable de la seva seguretat i de complir les normes cíviques, de trànsit i mediambientals aplicables en cada moment.

Que, si algú té algun inconvenient físic o tècnic que li impedeixi continuar, ha de tenir previst el poder tornar pels seus propis mitjans o per segons, aliens a l’organització.

Que, és obligatori l’ÚS DEL CASC, aixi com un equip adecuat per la práctica amb moto Off-Road. GUANTS, BOTES, JAQUETA I PANTALONS AMB PROTECCIONS.

Que, eximeixo a l’organització de, i / oa qualsevol persona física o jurídica que pogués estar o estigués vinculada amb l’organització de l’excursió/events/trobada/sortica amical, de les responsabilitats derivades de qualsevol accident causat tant per motiu de fets de la circulació com per accidents esportius ocasionat per mi.

Que, eximeixo als assenyalats anteriorment de qualsevol perjudici que, per motius de salut, poguessin derivar-se de la meva participació en aquesta excursió/events/trobada/sortica amical, assumint personalment el risc inherent per la salut que suposa l’esforç físic requerit per la participació.

Que, declaro conèixer, per haver estat informat d’ells, podent haver formulat les preguntes convenients i aclarides tots els meus dubtes dels riscos propis de la participació en la ruta, com són:

Existència de tot tipus de vehicles circulant pel recorregut de la ruta.
Que existeixen trams perillosos en els que hauré d’extremar la precaució.
Que existeixen descensos llargs amb revolts en els quals moderar la velocitat per tal d’evitar danys propis i / o aliens.
Que existeixen trams en què l’estat de les / els carreteres / camins no reuneixin les adequades condicions de seguretat, i assumiré únicament i exclusivament la responsabilitat per qualsevol perjudici que sofrís a causa del mal estat de les / els carreteres / camins o per motiu de defectes en les infraestructures viàries.
Que existeix la possibilitat de patir un accident esportiu inherent a la pràctica del motociclisme assumint personalment la responsabilitat dels accidents que pogués causar a qualsevol participant de la ruta.
Que hi ha la possibilitat de causar un accident a un tercer aliè a la ruta, assumint personalment la responsabilitat íntegra d’aquest accident.
QUE Al PARTICIPAR EN ACCEPTO TOT L’ANTERIOR I EXIMEIXO A CONVOCANTS / ORGANITZADORS DE TOTA RESPONSABILITAT.

Signatura: ________________ DNI______________ Data: __________________

La Organitzacio es reserva el dret de fer qualevol canvi per el bon desenvolupament de l’event.

Si esteu interessats en contractar una ASSEGURANÇA INDIVIDUAL D’ACCIDENTS ompliu el formulari.

l’Organització

“Els camins no són uns espais naturals, sinó vies de comunicació creades per l’home i destinades a la circulació dels béns i de les persones”